Spring naar hoofd-inhoud

Copyright VerzekeringsPlaza.nl

Van toepassing op VerzekeringsPlaza.nl en al onze websites

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van VerzekeringsPlaza.nl worden gekopieerd, gedownload, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden.

Copyright van toepassing

De onderstaande websites zijn onderdeel van VerzekeringsPlaza.nl en de copyright is van toepassing op al deze websites:

Disclaimer VerzekeringsPlaza.nl

Van toepassing op VerzekeringsPlaza.nl en al onze websites

Ondanks bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de op de websites van VerzekeringsPlaza.nl voorkomende gegevens, informatie of adviezen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de website voorkomende gegevens, informatie of adviezen. VerzekeringsPlaza.nl is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen.

Disclaimer van toepassing

De onderstaande websites zijn onderdeel van VerzekeringsPlaza.nl en de copyright is van toepassing op al deze websites: