Verzekeringsregister Stichting CIS

De Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) is een stichting die verzekeringsgegevens, waaronder ook van autoverzekeringen, bewaart voor verzekeringsmaatschappijen. Onder zeer strikte voorwaarden stelt Stichting CIS de gegevens aan de belanghebbende verzekeraars, volmachten en de betrokken consumenten beschikbaar.

CIS behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers door verwerking van informatie die kan worden gebruikt bij het schatten van te verzekeren risico's en beheersen van de schadelast door een verantwoord acceptatiebeleid. U kunt met CIS te maken krijgen wanneer u een verzekering aanvraagt of als u een schadeclaim indient bij uw verzekeraar. Als u bij CIS geregistreerd staat, bijvoorbeeld omdat u de afgelopen jaren schade(s) geclaimd heeft bij uw verzekeraar, dan kan de verzekeringsmaatschappij daar consequenties aan verbinden. De betrokken verzekeraar kan u meer vertellen over zijn acceptatiebeleid.

Voorkomen en bestrijden van verzekeringscriminaliteit:
Nog een doel van CIS is de verwerking van informatie die belangrijk is voor het voorkomen en bestrijden van verzekeringscriminaliteit. Het kunnen uitwisselen van informatie tussen verzekeraars en volmachten onderling, tussen verzekeraars en politie / justitie en met andere - door het bestuur van CIS erkende - instellingen is daarbij van groot belang.

Wetenschappelijk onderzoek:
De in de databank geregistreerde gegevens kunnen ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistische analyses in het belang van fraude- en criminaliteitsbestrijding en risicoanalyses. De Stichting bereikt haar doelstelling door (pro)actief te reageren op de ontwikkelingen en wensen in de markt en door goed contact te onderhouden met de deelnemers van CIS en het Verbond van Verzekeraars, waaronder het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude.

 

Geregistreerde gegevens Stichting CIS

De Stichting CIS bewaart meerdere soorten gegevens voor haar deelnemers. Hieronder worden de verschillende registraties nader toegelicht:

Schademeldingen:
In de databank van CIS worden alle schademeldingen (claims) opgenomen die bij verzekeraars worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie er schuld heeft aan de schade. Van een claim worden alleen de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens van alle betrokkenen vastgelegd.

Eigenaren en bestuurders van onverzekerde motorvoertuigen met schade:
Als een onverzekerd motorvoertuig betrokken is bij een aanrijding, worden de gegevens van de kentekenhouder, de bezitter en/of bestuurder van dat voertuig in de databank van CIS geregistreerd.

Opzeggingen van verzekeringsproducten door de verzekeraar:
De verzekeraar heeft in bepaalde gevallen het recht om zelf een verzekering te beëindigen. Dergelijke situaties moeten in de polisvoorwaarden van de verzekeringsproducten wel zijn aangegeven. Wanneer een verzekerde zijn verplichtingen bijvoorbeeld niet nakomt of in het geval van ongebruikelijk veel schadeclaims kan een maatschappij besluiten om de verzekering te beëindigen. Als een maatschappij zelf een polis opzegt, kan deze opzegging ook worden geregistreerd in de databank van CIS. Voor alle duidelijkheid: als u zelf uw verzekering heeft opgezegd, wordt dat niet geregistreerd bij CIS.

Ontzeggingen van de rijbevoegdheid:
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft goedkeuring verleend voor de registratie van ontzeggingen van de rijbevoegdheid in de databank van de Stichting CIS. Het is voor de verzekeraar van motorvoertuigen immers van belang om te weten of het rijbewijs van een verzekerde (tijdelijk) is ingetrokken. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd door de overheid en niet door verzekeraars.

Let op: Wanneer een ontzegging van de rijbevoegdheid in onze databank geregistreerd is, en u bent het daar niet mee eens, kan de Stichting CIS geen bemiddelende rol spelen. Voor de discussie over de juistheid van een geregistreerde rijontzegging moet u contact opnemen met het parket van het Openbaar Ministerie van de Rechtbank die de rijontzegging heeft opgelegd. Een verzoek tot verwijdering zal overigens alleen succes kunnen hebben als er nog geen veroordeling door de rechter heeft plaatsgevonden.

Speciale meldingen:
Naast alle hiervoor genoemde categorieën is er nog de registratie van speciale meldingen. Dit zijn gegevens van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar of zijn gevolmachtigden. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die verzekeringsfraude hebben gepleegd of hebben geprobeerd de verzekeraar op te lichten. Ook de personen die bij de aanvraag van een nieuwe verzekering niet de waarheid hebben meegedeeld over hun verzekeringshistorie, over eerdere registraties bij CIS of een strafrechtelijk verleden hebben verzwegen, kunnen als speciale melding worden geregistreerd.

 

Gegevens opvragen

Wilt u weten of in onze databank gegevens van u geregistreerd staan dan kunt u uw gegevens opvragen via het Stichting CIS Webformulier. Eventueel kunt u op de website van Stichting CIS ook het Stichting CIS Inzageformulier downloaden, printen, invullen en aan Stichting CIS toesturen.

 

Als de verzekeraar uw aanvraag voor de verzekering niet accepteerd

Als een verzekeraar uw aanvraag voor een verzekering niet accepteert (mede) op basis van de bij Stichting CIS geregistreerde gegevens heeft u 2 mogelijkheden.

  1. Als de meldingen bij Stichting CIS relatief onschuldige meldingen zijn kunt u een toelichting met onderbouwing aan de verzekeraar verstrekken, zodat deze kan overwegen om uw verzekering alsnog te accepteren.
  2. Als de gegevens welke Stichting CIS heeft geregistreerd niet kloppen, dan kunt u de verzekeraar die de melding heeft ingezonden verzoeken deze te rectificeren.

Als dit ook niet mogelijk is en een verzekeraar uw verzekeringsaanvraag nog altijd niet wil accepteren (mede) op basis van de in CIS geregistreerde gegevens kunt u als laatste mogelijkheid uw verzekering aanvragen bij De Vereende.